Jesteś tutaj: HomeO NasRada Rodziców

Rada Rodziców

Lista członków Rady Rodziców

w roku szkolnym 2018/2019

 

 1. Marzena Witak
 2. Magdalena Ostrowska
 3. Anna Ksiąg
 4. Aleksandra Gliszczyńska
 5. Monika Wojniak
 6. Monika Jerszewska
 7. Marta Szewczak
 8. Marzena Czapiewska
 9. Jolanta Wilma
 10. Małgorzata Wojciechowska

 

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW  

przy Szkole Podstawowej w Jasieniu

 

ROZDZIAŁ I.

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

§ 1

 

Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią :

 

1/ Ustawa z dnia 7.09.1991r. – art. 53 i 54 (Dz.U.Nr 425 z późn.zm.),

2/ Rozporządzenie MEN z dnia 9 listopada 1988r. w sprawie form współpracy (współdziałania) rodziców opiekunów ze szkołami i organami nadzorującymi szkoły (dz. U. Nr 37/ 38)

3/ Statut Szkoły Podstawowej w Jasieniu.

 

 § 2

 1.  W szkole działa reprezentacja rodziców pod nazwą Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Jasieniu”.
 2.  Rada Rodziców jest organem szkolnym.

 § 3

Niniejszy regulamin ustala cele i zadania, organizację działania uchwał i zasady przeprowadzania wyborów, zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców.

 

 § 4

 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o szkole, należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową w Jasieniu.
 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o rodzicach, należy przez to rozumieć ogół rodziców uczniów szkoły.
 3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o organach szkoły, należy przez to rozumieć odpowiednio:

          - dyrektora szkoły,

           - Radę Pedagogiczną szkoły

           - Samorząd Uczniowski szkoły.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA RADY RODZICÓW

 § 5

 1. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowanie do innych organów szkoły w tym zakresie spraw.
 2. Szczególnym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły.
 3. Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:

 

 • Współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy szkoły.
 • Pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły.
 • Współpraca w realizacji programów nauczania i wychowania.
 • Współpraca ze środowiskiem.
 • Udzielanie pomocy samorządowi uczniowskiemu organizacjom działającym w szkole.
 • Organizowanie działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w rodzinie, szkole i środowisku lokalnym.
 • Współudział w organizacji różnych form pozalekcyjnej działalności uczniów szkoły.
 • Uczestnictwo w planowaniu wydatków szkoły.
 • Pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych na rzecz szkoły, zwłaszcza na działalność opiekuńczo-wychowawczą.
 • Współpraca z radami klasowymi
 • Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz do organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
 • Do kompetencji rady rodziców należą:

             a) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego programu profilaktyki,

             b) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,

             c) opiniowanie programu i harmonogramu efektywności kształcenia lub wychowania w szkole.

 • Jeżeli Rada Rodziców terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego programu profilaktyki, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ten obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców porozumieniu z radą pedagogiczną.

 

ROZDZIAŁ III

ORGANIZACJA DZIAŁANIA OGÓŁU RODZICÓW I RADY RODZICÓW.

 

§ 6

 1. Podstawowym ogniwem organizacji ogółu rodziców szkoły jest zebranie rodziców klasy.
 2. Zebranie rodziców wybiera spośród siebie „klasową radę rodziców” składającą się z 3 osób.

3. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów od klasy 0 do VI.

4.W skład Rady Rodziców wchodzi po 1 przedstawicielu rad oddziałowych.

 1. Plenarne posiedzenie Rady Rodziców wybiera spośród siebie :
 • zarząd Rady Rodziców jako wewnętrzny organ kierujący pracami Rady Rodziców,

6.Najwyższą władzą ogółu rodziców jest plenarne zebranie rodziców. Zebranie jest zwoływane raz w czasie kadencji Rady.

 7.Zarząd Rady Rodziców składa się z 8 członków, tak aby można było wyłonić funkcje przewodniczącego, skarbnika oraz 6 członków zarządu. Zarząd dokonuje swojego ukonstytuowania na swym pierwszym posiedzeniu.

 1. Zarząd Rady Rodziców może tworzyć stałe lub doraźne komisje spośród innych osób – dla wykonania określonych zadań.

 

§ 7

Kadencja Rady Rodziców i jej organów trwa 1 rok począwszy od miesiąca września do dnia 30 września ostatniego roku kadencji.

 

ROZDZIAŁ IV

TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ PRZEZ RADĘ RODZICÓW I JEJ ORGANY.

 § 8

 1. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy regulaminowego składu danego organu.
 2. Listę uczestników posiedzenia danego organu oraz kworum ustala każdorazowo przewodniczący.
 3. Uchwały są protokołowane w protokolarzu Rady Rodziców. Klasowe rady rodziców decydują samodzielnie czy protokołować uchwały. Za protokolarz Rady Rodziców i jego prawidłowe prowadzenie odpowiada przewodniczący zarządu Rady Rodziców.

 

ROZDZIAŁ V

WYBORY DO ORGANÓW RADY RODZICÓW.

§ 9

 

1. Członkowie Rady Rodziców wybierani są każdego roku na pierwszym (we wrześniu) zebraniu rodziców.

2. Na zebraniu wychowawca zapoznaje ogół rodziców uczniów swojej klasy z zadaniami rady (na podstawie obowiązujących przepisów).

3.Przedstawiciela swojej klasy do Rady Rodziców rodzice wybierają w tajnym głosowaniu. Wybór następuje większością głosów.

 1. W wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic (ojciec lub matka).
 2. Dopuszcza się wybieranie osób nieobecnych, które wcześniej złożyły deklarację do pracy w charakterze członka Rady Rodziców.
 3. Wychowawca zobowiązany jest pisemnie powiadomić dyrektora o wynikach wyborów w kolejnym dniu roboczym, po zebraniu.
 4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:

         a) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady,

         b) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców oraz przedstawicieli do rad oddziałowych. 

 1. Nowo wybrane organy mają obowiązek ukonstytuować się na pierwszym swoim posiedzeniu.
 2. Ustala się następujący porządek obrad plenarnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego Rady Rodziców:
 • wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania oraz innych organów zebrania.

Wybory do tej funkcji są jawne.

 • sprawozdanie z działalności organu ustępującego,
 • informacja dyrektora szkoły o stanie organizacyjnym i funkcjonowaniu placówki,
 • dyskusja programowa,
 • uchwalenie wniosków do działalności Rady Rodziców w następnej kadencji,
 • wybory nowych organów Rady Rodziców.

 

§ 10

Inne plenarne posiedzenia Rady Rodziców przyjmują taki sam porządek obrad jak w §9, z tym, że opuszcza się w nim punkty dot. wyborów.

 

 ROZDZIAŁ VI

RAMOWY PLAN PRACY RADY RODZICÓW   I JEJ ORGANÓW.

 

 § 11

 1. Plenarne posiedzenie Rady Rodziców jest zwoływane przez jej zarząd nie rzadziej niż raz w roku szkolnym.
 2. Plenarne zebranie Rady Rodziców może być zwołane także w każdym czasie na wniosek klasowych rad rodziców z najmniej 3 klas, na wniosek dyrektora szkoły lub Rady Pedagogicznej – złożone do zarządu Rady Rodziców.

 

§ 12

 1. Zarząd Rady Rodziców obraduje nie rzadziej niż 5 razy na rok.
 2. Posiedzenia zarządu Rady Rodziców są protokołowane w protokolarzu Rady Rodziców, za który ponosi odpowiedzialność przewodniczący zarządu.

 

§ 13

Zebrania rodziców poszczególnych klas odbywają się z inicjatywy samych rodziców, klasowej rady rodziców lub wychowawcy klasy.

 

ROZDZIAŁ VII

ZASADY GROMADZENIA I WYDATKOWANIA FUNDUSZY RADY RODZICÓW.

 

 § 14

 1.  Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły z następujących źródeł:

          -  ze składek rodziców,

          - z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji i funkcji,

          - z dochodowych imprez organizowanych przez Radę Rodziców,

          - z innych źródeł.

 

§ 15

 1. Wysokość składek rodziców ustala się na początku każdego roku szkolnego. Propozycje wysokości składki przedstawia dla całej szkoły zarząd Rady Rodziców. Ustalona wysokość składki podlega indywidualnemu zadeklarowaniu jej wnoszenia przez każdego z rodziców.

 

§ 16

1.Wydatkowanie środków Rady Rodziców odbywa się na podstawie „Preliminarza wydatków Rady Rodziców”, zatwierdzonego każdorazowo przez zarząd Rady Rodziców.

2.Roczny preliminarz wydatków nie może być sprzeczny z niżej zamieszczonym „ramowym preliminarzem Rady Rodziców.

RAMOWY PRELIMINARZ RADY RODZICÓW.

A.  Wydatkowanie środków pochodzących ze składki rodziców odbywa się poprzez przekazanie środków do dyspozycji zarządu Rady Rodziców.

B. Wydatkowanie środków Rady Rodziców pochodzących z innych źródeł niż składka rodzicielska.

Środki te mogą być wydatkowane na :

     - finansowanie własnych projektów Rady Rodziców, jak budowa nowych pomieszczeń, renowacji istniejących urządzeń i pomieszczeń, zakup aparatury i sprzętu itp.,

     - lokowanie środków w celu pomnożenia na korzystnych kontach terminowych,

     - Inne, (np. organizacja uroczystości szkolnych, dofinansowanie do wycieczek dla dzieci)

C.  Sposób wydatkowania środków Rady Rodziców może być w części zależny od życzeń czy wskazania celów przez osoby wpłacające środki na rzecz Rady Rodziców. W takim przypadku zarząd Rady Rodziców nie może wydatkować środków na inne cele, bez uzyskania zgody ofiarodawców.

 

ROZDZIAŁ VIII

OBSŁUGA RACHUNKOWA ŚRODKÓW FINANSOWYCH RADY RODZICÓW.

 

 § 17

 1. Zarząd Rady Rodziców wyznacza skarbnika do pełnienia bezpośredniego nadzoru nad dysponowaniem środkami finansowymi Rady Rodziców.
 2. Zarząd zakłada w banku bieżący rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w celu przechowywania na nim środków oraz dokonywania bieżących wypłat i przelewów.
 3. Zasady rachunkowości oraz bieg dokumentów finansowych regulują odrębne przepisy.

 

ROZDZIAŁ IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 

 § 18

 1. W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami szkoły – Rada Rodziców na swoje zebrania plenarne a zarząd Rady na swoje posiedzenia regulaminowe może zapraszać dyrektora szkoły.
 2. Rada Rodziców poprzez różne formy swojego działania, zapewnia realizację uprawnień ustawowych i statutowych społeczności rodzicielskiej, określonych w niniejszym regulaminie.
 3. W przypadku nie respektowania tych uprawnień przez dyrekcję szkoły, podległych jej pracowników, a także przez Radę Pedagogiczną – zarząd Rady Rodziców może wnieść zażalenie do organu prowadzącego szkołę.

 

§ 19

Członkowie klasowych rad rodziców, zarządu Rady Rodziców, mogą być odwołani ze swych funkcji przed upływem kadencji, jeśli gremia, które dokonały ich wyboru postanowią ich odwołać. Odwołanie dokonuje się przez podjęcie uchwały wg procedury ustalonej w rozdziale IV tego regulaminu.

 

§ 20

Rada Rodziców posługuje się pieczątką podłużna o treści „Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Jasieniu”.

 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 3 września 2007r.

Polish English French German Hungarian Italian Latvian Portuguese Russian Slovak Spanish

Nasza Galeria

Nasze Podróże

Wyjazd do Wygonina

Wyjazd do Wygonina

22 październik 2021
Wycieczka Rowerowa

Wycieczka Rowerowa

06 październik 2021
Wycieczka do Gdańska

Wycieczka do Gdańska

22 czerwiec 2021
Wycieczka rowerowa

Wycieczka rowerowa

22 czerwiec 2021

Nasze Video

NASZ ADRES

  SZKOŁA PODSTAWOWA

            W JASIENIU

           77-122 Jasień

  Tel: (059) 82-32-225

  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Licznik Odwiedzin

Dzisiaj 15

Wczoraj 16

W tym tygodniu 87

W tym miesiącu 15

Ogółem 119671